I Одјељењe за промоцију и развој у Јавној здравственој установи  УКЦ РС се бави следећим актуелним пословима: анализа чињеница и показатеља основних детерминанти здравства, економике у здравству, процеса и организације као и људских ресурса у установи; идентификовање приоритетних здравствено -промотивних и развојних потреба установе; припрема, планирање, евалуација, имплементација и управљање здравствено – промотивних програма и пројеката и интервенција у организацији установе; стручно методолошка помоћ и координација у изради и имплементацији здравствено промотивних планова, програма, пројеката и интервенција од стране здравствених установа и њихова евалуација; учешће у изради стратешких, законских докумената и стручно методолошких упустава у области промоције и развоја; учешће у организовању узајамних посјета здравственим установама у региону, ЕУ и остатку свијета, те размјена знања и пракси, као и едукацији здравствених радника; координација здравствено промотивних и развојних активности у УКЦ РС и мултидисциплинарна и интерсекторска сарадња са клиникама, одјељењима, заводима, центрима, службама и клиничком апотеком унутар установе, али и структурама и организацијама у широј заједници и региону; организовање и присуствовање семинарима, едукацијама и савјетовањима и учешће у раду на уређењу здравственог амбијента.

II У перспективи ће Одјељење кроз директну сарадњу са организованим кластером здравствених установа у Републици Српској координисати активности у Клиничком центру везане за развој здравственог туризма у Републици Српској, развијати и подстицати коришћење потенцијала за здравствени туризам, повезивати пружаоце различитих услуга хотелијерства,исхране, превоза и других пратећих услуга у циљу пружања здравствених услуга страним пацијентима у Клиничком центру, промовише услуге и пружа помоћ приступу страним пацијентима.