Одјељење за кабинетске послове и послове информисања обавља послове организације, припреме и координације одржавања званичних састанака генералног директора, замјеника   генералног   директора,   директора   за   медицинске   послове,   директора   за здравствену његу и директора за немедицинске послове са радницима Клиничког центра или сарадницима и странкама и званичним делегацијама ван Клиничког центра; информисања јавности и радника о раду и дјеловању Клиничког центра и свим дешавањима у Клиничком центру; одржавања сарадње са медијима; одржавања wеб странице; послове писарнице (који подразумијевају пријем поште, прегледање и распоређивање, класификацију и завођење аката, достављање аката у рад, административно – техничку обраду аката, отпремање поште, развођење и архивирање аката), послове отпремања аката путем курира или путем установе овлашћене за пружање поштанских услуга, као и послове праћења изградње и реконструкције Клиничког центра.