ddc

Универзитетски клинички центар Републике Српске је највећа и најзначајнија јавна здравствена установа у Републици Српској. Основна дјелатност Универзитетског клиничког центра Републике Српске је хоспитално лијечење (пријем, дијагностика и збрињавање) пацијената на нивоу секундарне и терцијарне здравствене заштите.

МИСИЈА


Ефикасна и ефективна високоспецијализована здравствена, научно-истраживачка и наставна установа, посвећена пружању квалитетних здравствених услуга становништву Републике Српске и ширег региона на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, кроз континуирано улагање у развој, усвајање и креирање иновативних рјешења и побољшање сарадње са заједницом, ради унапређења здравља народа и услова који утичу на здравље.

ВИЗИЈА


Визија Универзитетског клиничког центра Републике Српске је да постане лидер у обезбјеђењу здравствене заштите на секундарном и терцијарноим нивоу становништва у Републици Српској и ширег региона. Да буде савремена, рационална и ефективна здравствена установа у функцији пацијената, запослених и шире заједнице, која је спремна да одговори на све изазове у окружењу и задовољи потребе корисника из домена пружања здравствених услуга.

ВРИЈЕДНОСТИ


У будућем развоју Универзитетског клиничког центра Републике Српске посебна пажња ће се посветити сљедећим вриједностима:
Пацијент у средишту пажње
Брига за пацијенте је срж свих наших активности. Тежићемо пружању најквалитетније здравствене заштите и опуномоћавању пацијената у доношењу битних одлука у вези њиховог лијечења, као и задовољењу њихових очекивања и потреба. Радићемо на јачању права корисника здравствене заштите
Фокус на запослене
Вредноваћемо и подржавати наше запослене. Ствараћемо изазовно окружење, у којем се препознаје, стимулише и награђује квалитетан рад. Промовисаћемо континуирано учење и усавршавање запослених кроз континуирани професионални развој те развијати културу коришћења информација. Подстицаћемо наше запослене да максимизирају могућност обуке, учења и развоја, да прихватају промјене и буду отворени за нове иницијативе.

Тимски рад
Подстицаћемо запослене да демонстрирају посвећеност тимском раду, заједничким тимским циљевима да помажу једни другима, да буду успјешни и да сарађују и граде партнерске односе са нашим клијентима.

Радна етика
У обављању свакодневних активности, тежићемо највећим стандардима поштења, интегритета и професионализма. Наше дјеловање биће без предрасуда, правилно и одговорно. Подстицаћемо наше запослене да слиједе етички кодекс, да буду поштени у свом понашању према другима, да одржавају повјерљивост информација које су им повјерене, те да поштују своје преузете обавезе.

Изврсност у квалитету
Одржаваћемо и штитити културу континуираног побољшања квалитета који се базира на најбољој медицинској пракси и медицини заснованој на доказима. Користићемо савремене и трошковно ефективне процесе лијечења. Увијек ћемо покушавати да имамо на уму пацијенте, тежићемо преузимању акција које су у најбољем интересу пацијента, породице, Универзитетске болнице Клинички центар и сектора здравствене заштите и јавности.

Одговорност према заједници
Заједно са нашим партнерима у окружењу, радићемо на осигурању и континуираном побољшању наших услуга. За успјешну примјену политике унапређења квалитета ћемо извршити реорганизацију коришћења постојећих ресурса, те промјену начина рада и промјену начина понашања свих учесника у процесу пружања здравствене заштите. Развијаћемо културу сарадње међу здравственим установама по питању квалитета здравствене заштите. Бићемо отворени, поштени и транспарентни према заједници у тежњи да заједно остваримо здраво, сигурно и угодно окружење.

Коришћење ресурса на најбољи начин
Професионално ћемо одговарати за резултате нашег пословања. Ефикасност, ефективност и рационалност у пословању биће у центру пажње управе. Развијаћемо професионалну одговорност и одговорност менаџмента Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Прихватаћемо промјене и иновације које доприносе квалитетнијем пружању здравствених услуга и пословању те промовисати методе самооцјене и вањске оцјене квалитета.