Служба за јавне набавке и истраживање тржишта, као једна од најмлађих служби у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, конституисана је и почела са радом 02.02.2009. године.
Служба за јавне набавке и истраживање тржишта у оквиру својих надлежности, а у циљу обезбјеђења што ефикаснијег и што економичнијег трошења јавних средстава, обавља сљедеће послове:

• Прати и примјењује Закон о јавним набавкама БиХ и остале прописе из области јавних набавки,
• Благовремено набавља робе, услуге и радове – проводи поступке јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима,
• Сарађује са организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Клиникама, Заводима и Службама) за које се врши набавка све до окончања поступка набавке,
• Рјешава по приговору понуђача на одлуке у поступку јавних набавки и спроводи друге потребне радње везане за заштиту права понуђача,
• Учествује у изради уговора након спроведеног поступка јавне набавке,
• Сарађује са Агенцијом за јавне набавке,
• Израђује извјештаје и потребне информације,
• Води евиденцију јавних набавки,
• Чува документацију о спроведеним поступцима јавне набавке,
• Прати кретање цијена роба, услуга и радова на локалном и регионалном тржишту, а који су у вези са процјеном вриједности инвестиција,
• Врши друге послове у области јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и другим прописима у овој области.

Служба за јавне набавке и истраживање тржишта организована је у два одјељења:

1. Одјељење за јавне набавке,
2. Одјељење за истраживање тржишта.

Телефонски именик Службе

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука