Служба интерне ревизије у Универзитетском клиничком центру Републике Српске је основана 2009. године.

Интерна ревизија обавља своје послове у складу са законском, подзаконском и интерном регулативом:
– Законом о интерној ревизији у јавном сектору РС,
– Приручником за интерне ревизоре јавног сектора РС,
– Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије,
– Кодексом професионалне етике за интерну ревизију,
– Правилником о раду Службе интерне ревизије Универзитетског клиничког центра Републике Српске и
– Повељом интерне ревизије Универзитетског клиничког центра Републике Српске .
Интерна ревизија је независно, објективно увјеравање и консултантска активност која има за циљ да дода вриједност и унаприједи пословање организације и помогне организацији да оствари своје циљеве обезбјеђујући систематичан, дисциплинован приступ оцјени и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима управљања.

Улога интерне ревизије је да пружа подршку Управи Универзитетског клиничког центра Републике Српске, на начин да на основу утврђених потенцијалних ризика у процесима и активностима , кључним за остварење циљева пословања, процјењује, сагледава и извјештава о:
– Ефикасности и адекватности система финансијског управљања и контрола,
– Усаглашености са законима, прописима и актима,
– Поузданости, тачности и свеобухватности финансијских и других пословних информација,
– Ефективности, ефикасности и економичности пословања,
– Заштити имовине и других ресурса од могућих губитака, због злоупотребе, лошег управљања, грешака, превара и неправилности,
– Предузетим мјерама руководиоца субјекта, по препорукама интерне ревизије, с циљем отклањања утврђених слабости и неправилности.

05 Interna