Информације о преговарачком поступку.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за пружање услуга санитарних прегледа – услуга завршног прегледа специјалисте епидемиолога/доктора медицине.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПРУЖАЊА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ САРАДНИКА ИЗ ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ И ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Јавни позив за достављање понуда за пружање услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Јавни позив за достављање понуда (цјеновника) за набавку угоститељских (ресторанских) услуга екстерне репрезентације за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II дио Б ЗЈН.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда број: 01-5166-4/22 ради пружања услуга санитарних прегледа – услуга завршног прегледа специјалисте епидемиолога/доктора медицине.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за пружање услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе за раднике који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем Анекса II дио Б ЗЈН.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за пружање услуга смјештаја и исхране сарадника из Института за кардиоваскуларне болести Дедиње и Института за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда везано за тендер број: 01-5418-1/22, који носи назив Пружање шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ, број: 39/14).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


„INTERNATIONAL INVITATION FOR BIDS: Design, Construction and Equipping of Technical-Economic Block (TEB) of the University Clinical Center of the Republic of Srpska in Banja Luka – Phase 1″.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за набавку услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II дио Б ЗЈН.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за пружање услуга микробиолошке анализе готових оброка за потребе УKЦ-РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за набавку услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за Израда студије енергетске ефикасности УKЦ РС са приједлогом мјера 2022-2025. год., израда техничке документације, обука, интерна контрола, имплементација и сертификација ISО 50001:2018 системи менаџмента енергијом.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда (цијеновника) за набавку угоститељских (ресторанских) услуга екстерне репрезентације за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса ИИ дио Б ЗЈН.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарања додатних радова ради Извођења радова на адаптацији простора сала за састанке у холу ЦМБ-а на Ф01 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и ИВ канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављење понуда за пружање услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за набавку додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за Лот 4.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за набавку додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за Лот 3.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за набавку додатних средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за Лот 1.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за Израду техничке документације, обуку, имплементацију и сертификацију према захтјевима HACCP система и међународног стандарда ISO 22000:2018 за потребе Одjељења за припрему и дистрибуцију хране.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарања додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде и техничку спецификацију за доуговарање додатних радова на дјелимичној санацији тушева у Kлиници за гинекологију и акушерство, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-8429-4/21 ради диуговарања додатних роба, као и утврђивање мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило-Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за Израду техничке документације, обуку, имплементацију, сертификацију и акредитацију према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 15189:2018 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-8534-4/21 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука опреме за потребе реконструкције хемијске припреме воде за објекат ТЕБ, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних услуга ради НАДОГРАДЊЕ »KИС« ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДУЛА ЕЛЕKТРОНСKОГ ПРАЋЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА И УНАПРИЈЕЂЕЊА ВОЂЕЊА МЕДИЦИНСKЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ У KЊИЗИ ПРОТОKОЛА за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде број: 01-5425-4/21 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке ради набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 1).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда ради вршења услуга санитарног прегледа радника УKЦ РС, путем Анекса II, дио Б Закона о јавним набавкама БиX.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове 3 и 10).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лот 4).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних додатних радова ради извођења радова за постављање надземног резервоара за течни кисеоник (В=20м2) у оквиру станице за техничке гасове за снабдијевање Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији комплекса Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за доуговарања додатних услуга ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске, који се проводи путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних испорука горива за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда  за доуговарања додатних услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Јавни позив за достављање понуда (цијеновника) за набавку угоститељских (ресторанских) услуга екстерне репрезентације за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II дио Б ЗЈН.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-18094-4/20 од 13.01.2021. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних услуга мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УКЦ-а РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног хируршког материјала за потребе Kлинике за очне болести.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-545-14-4-20 од 11.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-545-15-4-20 од 11.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2063-15-4-20 од 11.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-14-4-20 од 11.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде  01-2063-11-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде 01-545-13-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде 01-545-12-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде 01-2063-14-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде  01-2063-13-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде  01-2063-12-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде 01-545-16-4/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-12-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-18-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-17-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-16-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-15-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-2064-13-4-20 од 09.11.2020. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 6).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 8).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке медицинских и техничких гасова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (ЛОТ 3).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за пружање услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске који се проводи у складу са Анексом II Дио Б Закона о јавним набавкама.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних услуга превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ (РЕСТОРАНСКИХ) УСЛУГА ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Доуговарање додатних испорука роба ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове: 3, 4 и 5 – „ГЛАС СРПСКИ ТРГОВИНА“ АД Бања Лука

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Доуговарање додатних испорука роба ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове: 1 и 2 – „НОВО – ТЕКС“ д.о.о. Бања Лука

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда за давање на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен дозиметара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске који се проводи у складу са Анексом II Дио Б Закона о јавним набавкама.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде бр: 01-7740-15-3/18 од 25.03.2020. године ради доуговарања додатних испорука медицинских средстава за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦРС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 5, 7 и 28).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 8, 10 и 29).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС бр: 01-9352-1-19-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС бр: 01-9352-1-17-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС бр: 01-9352-1-15-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС бр: 01-9352-1-18-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС бр: 01-9352-1-16-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-1-18-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-1-16-4/19 од 25.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-2-17-4/19 од 24.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-2-12-4/19 од 24.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-2-14-4/19 од 24.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС бр: 01-9352-2-11-4/19 од 24.02.2020. године.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних роба, као и утврђивања мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних роба, као и утврђивања мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних радова (вишкова, непредвиђених и накнадних), као и утврђивања мањкова радова у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за амбуланте за специјалистичке прегледе, дијагностичке и терапијске процедуре, оперативне једнодневне процедуре, те његу и терапију болесника кроз дневну болницу.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Поновљени позив за достављање понуда број: 01-10213-8/19 за пружање услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради пружања услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у УКЦ-у РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде број: 01-13421-4/19 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију (Лот 1).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде и техничку спецификацију број: 01-9776-4/19 ради доуговарања додатног мјесечног одржавања лифтова (произвођач “Оtis”).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за ЛОТ 2).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуда ради вршења услуга санитарног прегледа радника УКЦ РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде број: 01-9938-4/19 ради доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде број: 01-8447-4/19 ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде ради доуговарања додатних услуга ради колективног осигурања радника.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде број: 01-8415-4/19 за доуговарање извођења додатних услуга дезинсекције за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде и техничку спецификацију број: 01- 8542-4/19 ради доуговарања додатних услуга поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Шкода Суперб Т97-Ј-548).

Документ можетe преузетиpdf oвдje.


Позив за достављање понуде и техничку спецификацију број: 01-5915-4/19 ради доуговарања додатних услуга поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лот 10 – Хљеб, тјестенина и производи од брашна. – Бр. 01-4983-4/19 од 09.04.2019. године

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за доуговарање додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради вршења услуга санитарног прегледа радника УКЦ РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних радова (вишкова и непредвиђених) као и утврђивање мањкова радова на реконструкцији гријања Клинике за психијатрију.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради набавке услуга из Анекса II дио Б ради пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 6, 11, 15, 21, 22, 27 и 31).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 2, 8, 24, 25, 28, 29 и 30).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде ради пружања услуга неопходних за претходне и периодичне љекарске прегледе радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику (Лот 3 и Лот 4).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде ради доуговарања извођења додатних радова на санацији вреловодног котла број 18167 у котларници Паприковац.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – за доуговарања додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних вршења услуга санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку микробиологију (Лот 10, 11 и 13).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ (РЕСТОРАНСКИХ) УСЛУГА ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-15183-4/18 од 29.10.2018. године ради доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за извођење поткољених ПТА процедура у Заводу за клиничку радиологију.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде – Доуговарање додатних испорука роба средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе УКЦ-а РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде понуде ради додатне испоруке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе УKЦ-а РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику (Лот 5).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних радова на санацији вреловодног котла број 18167 у котларници Паприковац.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде ради дооуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку микробиологију.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде доуговарање додатних испорука услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради набавке пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за доуговарање додатних услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради периодичног љекарског прегледа за раднике који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке имплантационог материјала за потребе Kлинике за ортопедију.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хемикалија за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-5277-4/18 од 25.04.2018. године за доуговарање додатних услуга ради колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра РС до 09.08.2018. године путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци (чл. 23 ЗЈН).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних испорука роба ради набавке специфичног потрошног материјала за апарате Stellaris Anterior, Stellaris PS и Millenium произвођача »BAUSCH&LOMB« и осталог потрошног материјала 23 G који се употребљава у витреоретиналним процедурама у Клиници за очне болести (лот 1).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда за доуговарање додатних испорука роба ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива, тврдих вјештачких интраокуларних сочива за фиксацију ириса и плаве боје за бојење предње капсуле сочива за потребе Клинике за очне болести (лот 1).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука ради набавке реагенса и материјала за апарате Cobas произвођача Roche Diagnostics (лот 9).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради имплементације система за консолидацију пословне штампе за потребе УКЦ РС.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради пружања услуга давање на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен дозиметара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-624-2-4/18 од 26.01.2018. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-624-3-4/18 од 26.01.2018. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Клиници за кардиоваскуларне болести.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-624-1-4/18 ради доуговарања продужења рока трајања основног уговора ради набавке потрошног материјала за рад у Сали за катетеризацију срца у Kлиници за кардиоваскуларне болести путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука реагенса за коагулацију за апарат БЦС за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (Лот 148).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде бр: 01-345-4/18 од 16.01.2018. године

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке сочива и офталмолошких ножића за потребе Клинике за очне болести (Лот 3).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке кохезивног вискоеластика за потребе Клинике за очне болести.

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке тврдих интраокуларних сочива, интраокуларних сочива за имплантацију у предњу очну комору, вискоеластика и БСС-а за потребе Клинике за очне болести (лот 2 и лот 7).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке вјештачких интраокуларних сочива и потрошног материјала за операције катаракте за потребе Клинике за очне болести (Лот 11).

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради доуговарања додатних роба ради годишњег снабдијевања са потрошним медицинским материјалом за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске са: Реагенсима, тестовима и осталим материјалом за потребе Завода за клиничку микробиологију ( Лот 277 )

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке СПЕЦИФИЧНИХ ХИРУРШКИХ КОНАЦА за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 12, 13, 14, 15 и 16)

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда за набавку услуга санитарног прегледа радника УKЦ РС из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради доуговарања додатних услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе УKЦ-а РС

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Обавјестење о измјени техницке спецификације-Прузање услуга преноциста за потребе УKЦ РС

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради додатне испоруке роба- Реагенси, тестови и остали материјал за потребе Завода за клиничку микробиологију (Лот 2)

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуда ради набавке услуге пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузетиpdf oвдe.


Позив за достављање понуде  за доуговарање додатних услуга ради преузимања и третмана инфективног медицинског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга одржавања лифтова произвођача “OTIS” Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда ради оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга дезинсекције и дератизације у објектима Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга ради сервисирања RTG апарата Superix 1000 Ei Ниш за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга ради сервисирања RTG апарата Superix 1000 Ei Ниш за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке радиофармацеутика 18Ф-ФДГ (флуородеоксиглукоза) за ПЕТ/ЦТ гама камеру за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде до 10.05.2017.год.

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 11 и лот 12)

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде добављачу „Фармавита” д.о.о. Вогошћа ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику (реагенси за апарат Cobas произвођача Roche Diagnostics)

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде бр: 01-1860-3/17 од 16.02.2017. године

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде добављачу „UNIQA OSIGURANJE“ д.д. Сарајево ради доуговарања додатних додатних услуга ради осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде добављачу „Ђаковић” д.о.о. Бања Лука ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику (Реагенси и материјал за апарат Уницап)

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде ради доуговарања мањкова и вишкова радова на довршетку објекта јужног крила ЦМБ-а Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних услуга ради преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе УКЦ РС бр: 01-16641-3/16 од 10.01.2017. године

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама ради  пружање услуга давања на кориштење и мјесечно очитавање личних и прстен-дозиметара за потребе УКЦ РС

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука готових подлога, тестова и серума за потребе Завода за микробиологију

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука реагенаса и материјала за апарате Siemens RP

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних радова (вишкова) као и утврђивање мањкова радова на реконструкцији хидрантске и санитарне водоводне мреже на локацији Клинике за психијатрију до 14.10.2016.год.

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за пружање услуга неопхходних за периодичне љекарске прегледе за раднике који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске бр: 01-11978-5/16

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама ради за пружање услуге тестирања радника на маркер хепатитиса B-HbS-antigen за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде бр: 01-12782-3/16 ради доуговарања додатних услуга ради изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске до 30.01.2017. године

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II, Дио Б Закона о јавним набавкама ради санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II, Дио Б Закона о јавним набавкама ради за пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ можетe преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику

Документ может преузети pdfовдје.


Поновљени позив за достављање понуда ради набавке услуга неопходних за континуирано одржавање текућих послова (ангажовање судског вјештака који ће извршити стручно вјештачење о томе да ли су радови на танковима и инсталацијама у Заводу за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде у Јужном крилу изведени у складу са пројектованом документацијом)

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке меких интраокуларних акрилатних сочива Лот 4 (ставке 4.1 и 4.2)

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора ради набавке потрошног медицинског материјала

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за пружање услуга неопходних за континуирано одржавање текућих послова (ангажовање судског вјештака који ће извршити стручно вјештачење)

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке тракица за ШУК за потребе УКЦ РС

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке линеарних стаплера за отворену хирургију без ножа за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке линеарних стаплера за отворену хирургију за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом (лот 1 и лот 2)

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за договарање додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске до 25.09.2016.год. или до окончања нове процедуре набавке

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуде за договарање додатних услуга ради изнајмљивања и одржавања Сервера HP ProLiant DL 585 G5 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II, Дио Б Закона о јавним набавкама ради давања на користење и мјесецно оцитавање лицних и прстен-дозиметара за потребе Универзитетског клиницког центра Републике Српске

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за доставу понуда

Документ может преузети pdf овдје.


Позив за доставу понуда

Документ может преузети pdf овдје.


Позив за доставу понуда

Документ может преузети pdf овдје.


Позив за достављање понуда за пружање шпедитерских услуга из Анекса II, Дио Б Закона о јавним набавкама за потребе ЈЗУ Универзитетске болнице Клинички центар Бања Лука

Документ может преузети pdfовдје.


Позив за достављање понуда ради набавке услуга из Анекса II, Дио Б Закона о јавним набавкама ради санитарног прегледа радника ЈЗУ Универзитетске болнице Клиницки центар Бања Лука

Документ может преузети pdfовдје.