Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka je najveća i najznačajnija javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. Osnovna djelatnost Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka je hospitalno liječenje (prijem, dijagnostika i zbrinjavanje) pacijenata na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

MISIJA

Efikasna i efektivna visokospecijalizovana zdravstvena, naučno-istraživačka i nastavna ustanova, posvećena pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske i šireg regiona na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kroz kontinuirano ulaganje u razvoj, usvajanje i kreiranje inovativnih rješenja i poboljšanje saradnje sa zajednicom, radi unapređenja zdravlja naroda i uslova koji utiču na zdravlje.

VIZIJA

Vizija Univerzitetske bolnice Klinički centar je da postane lider u obezbjeđenju zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnoim nivou stanovništva u Republici Srpskoj i šireg regiona. Da bude savremena, racionalna i efektivna zdravstvena ustanova u funkciji pacijenata, zaposlenih i šire zajednice, koja je spremna da odgovori na sve izazove u okruženju i zadovolji potrebe korisnika iz domena pružanja zdravstvenih usluga.

VRIJEDNOST

U budućem razvoju Univerzitetske bolnice Klinički centar posebna pažnja će se posvetiti sljedećim vrijednostima:
Pacijent u središtu pažnje
Briga za pacijente je srž svih naših aktivnosti. Težićemo pružanju najkvalitetnije zdravstvene zaštite i opunomoćavanju pacijenata u donošenju bitnih odluka u vezi njihovog liječenja, kao i zadovoljenju njihovih očekivanja i potreba. Radićemo na jačanju prava korisnika zdravstvene zaštite
Fokus na zaposlene
Vrednovaćemo i podržavati naše zaposlene. Stvaraćemo izazovno okruženje, u kojem se prepoznaje, stimuliše i nagrađuje kvalitetan rad. Promovisaćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih kroz kontinuirani profesionalni razvoj te razvijati kulturu korišćenja informacija. Podsticaćemo naše zaposlene da maksimiziraju mogućnost obuke, učenja i razvoja, da prihvataju promjene i budu otvoreni za nove inicijative.
Timski rad
Podsticaćemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu, zajedničkim timskim ciljevima da pomažu jedni drugima, da budu uspješni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim klijentima.
Radna etika
U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma. Naše djelovanje biće bez predrasuda, pravilno i odgovorno. Podsticaćemo naše zaposlene da slijede etički kodeks, da budu pošteni u svom ponašanju prema drugima, da održavaju povjerljivost informacija koje su im povjerene, te da poštuju svoje preuzete obaveze.
Izvrsnost u kvalitetu
Održavaćemo i štititi kulturu kontinuiranog poboljšanja kvaliteta koji se bazira na najboljoj medicinskoj praksi i medicini zasnovanoj na dokazima. Koristićemo savremene i troškovno efektivne procese liječenja. Uvijek ćemo pokušavati da imamo na umu pacijente, težićemo preuzimanju akcija koje su u najboljem interesu pacijenta, porodice, Univerzitetske bolnice Klinički centar i sektora zdravstvene zaštite i javnosti.
Odgovornost prema zajednici
Zajedno sa našim partnerima u okruženju, radićemo na osiguranju i kontinuiranom poboljšanju naših usluga. Za uspješnu primjenu politike unapređenja kvaliteta ćemo izvršiti reorganizaciju korišćenja postojećih resursa, te promjenu načina rada i promjenu načina ponašanja svih učesnika u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Razvijaćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama po pitanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Bićemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje.
Korišćenje resursa na najbolji način
Profesionalno ćemo odgovarati za rezultate našeg poslovanja. Efikasnost, efektivnost i racionalnost u poslovanju biće u centru pažnje uprave. Razvijaćemo profesionalnu odgovornost i odgovornost menadžmenta Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka. Prihvataćemo promjene i inovacije koje doprinose kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga i poslovanju te promovisati metode samoocjene i vanjske ocjene kvaliteta.