Djelatnosti Klinike:

 • Osnovna djelatnost je hospitalno liječenje (prijem, dijagnostika i zbrinjavanje) pacijenata od 0 – 18 godina starosti na nivou sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite.
 • Pružanje vanbolničkih zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa u subspecijalističkim ambulantama i kabinetima.
 • Davanje stručnog mišljenja za potrebe liječenja u inostranstvu putem Konzilija ljekara.
 • Izvodjenje praktične nastave za studente Medicinskog, Stomatološkog i Filozofskog fakulteta i za učenike srednje Medicinske škole, kao i obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, Filozofskim, te višom i srednjom Medicinskom školom.

Broj kreveta kojim raspolaže Klinika za dječije bolesti je 124 + 26 inkubatora.

Organizacionu strukturu Klinike čini devet odjeljenja:

 • Odjeljenje intenzivne njege i terapije –  tel. 051 34 24 05
  • Zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata od 0 – 18 godina i pružanje visokodiferencirane zdravstvene zaštite uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura tercijarnog nivoa.
  • Odjeljenje je opremljeno visokosofisticiranom medicinskom opremom:inkubatori, respiratori; defibrilatori; monitori; mobilni RTG i UZV aparat; perfuzori; aspiratori i druga prateća oprema.
  • Pacijente zbrinjava tim edukovanih ljekara i medicinskih sestara.
 • Odjeljenje patološke neonatologije sa prematuritetom –  tel. 051 34 24 08
  • Zbrinjavanje prijevremeno rodjene djece i terminske novorodjenčadi čije kliničko stanje zahtjeva intenzivno ili poluintenzivno liječenje.
  • Odjeljenje raspolaže sa: inkubatorima; monitorima; respiratorima; mobilni RTG aparat i ultrazvučni aparat.
  • Pacijente zbrinjavaju 2 ljekara neonatologa i ekipa edukovanih medicinskih sestara.
 • Odjeljenje hemato-onkologije –  tel. 051 34 24 13
  • Prijem i dijagnostika pacijenata oboljelih od hematoloških, onkoloških i imunoloških oboljenja od 0 – 18 godina.
  • Primjena citoterapije po važećim protokolima
 • Odjeljenje gastroenterologije, hepatologije sa mliječnom kuhinjom –  tel. 051 34 24 22
  • Prijem, dijagnostika i liječenje pacijenata od 0-18 godina iz oblasti gastroenterologije i sa problemima ishrane.
  • Uz odjeljenje funkcioniše i Kabinet za endoskopiju (gastroskopija i rektoskopija).
  • Priprema i distribucija mliječnih obroka za hospitalizirane pacijente Kliničkog centra novorodjenačke i dojenačke dobi.
 • Odjeljenje neurologije –  tel. 051 34 24 18
 • Prijem, dijagnostika i liječenje pacijenata od 0-18 godina sa neurološkom i neurorizičnom simptomatologijom uz primjenu dijagnostike (EEG, UZV glave i psihoneurološke procjene).
 • Odjeljenje pulmologije sa alergologijom –  051 34 24 29
  • Prijem, dijagnostika i liječenje pacijenata od 0- 18 godina sa problemima iz oblasti pulmologije i alergologije.
 • Odjeljenje nefrologije –  tel. 051 34 24 32
  • Prijem, dijagnostika i liječenje pacijenata od 0- 18 sa problemima iz oblasti urotrakta uz primjenu savremene ultrazvučne dijagnostike.
  • Uz odjeljenje funkcioniše i Kabinet za uroflow (praćenje poremećaja mokrenja)
 • Odjeljenje kardiologije sa reumatologijom –  tel. 051 34 22 80
  • Prijem, neinvazivna dijagnostika i liječenje pacijenata od 0- 18 godina sa kardioreumatološkim problemima, uz primjenu savremene ultrazvučne dijagnostike
 • Odjeljenje endokrinologije sa dijabetologijom – tel. 051 34 24 30
  • Prijem, dijagnostika i liječenje pacijenata od 0-18 godina oboljelih od Diabetes mellitusa i drugih endokrinoloških i metaboličkih oboljenja.
  • Na odjeljenjima se obavlja i edukacija roditelja oboljele djece od strane ljekara subspecijaliste i edukovane medicinske sestre.

Pored hospitalnog zbrinjavanja, obrade i liječenja pacijenata od 0-18 godina na Klinici za dječije bolesti se obavljaju subspecijalistički pregledi, kontrole i dijagnostičke usluge za vanjske pacijente kroz subspecijalističke ambulante i kabinete.
Ambulante i kabineti Klinike za dječije bolesti rade na lokaciji Paprikovac.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka