• Prijem pacijenta i spajanje pacijenta na neinvazivni i invazivni hemodinamski monitoring
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske i mikrobiološke analize
 • Endotrahealna intubacija i druge vrste obezbeđenja disajnog puta u uslovima otežane intubacije (upotreba laringealne maske, compituba)
 • Napredna kardiopulmonalna reanimacija
 • Terapijska hipotermija (invazivna i neinvazivna)
 • Vv- ECMO (veno-venska ekstrakorporalna membranska oksigenacija)
 • Perkutana traheotomija
 • Kontinuirane metode hemodijalize (CVV-HDF i CVV-HD)
 • Cytosorb dijaliza
 • Plazmafereza
 • Fokus ultrazvuk u intenzivnoj njezi
 • Transezofagusni ultrazvuk srca
 • Održavanje intraaortne balon pumpe
 • Plasiranje centralnog venskog katetera
 • Invazino merenje centralnog venskog pritiska
 • Plasiranje centralnog arterijskog katetera
 • Invazivno mjerenje arterijskog pritiska
 • Plasiranje urinarnog katetera
 • Plasiranje nazogastrične sonde
 • Invazivni monitoring intrakranijalog pritiska
 • Kontinuirani EEG monitoring
 • BIS monitoring
 • Intraventrikularna primjena trombolitika
 • Postavljanje i održavanje pacijenta na invazivnu mehaničku ventilaciju
 • Inhalatorna primjena NO
 • Neinvazivna mehanička ventilacija
 • High Flow oksigenoterapija
 • Bronhoskopija
 • Pulsna oksimetrija
 • Inhalatorna primjena lijekova
 • Pleuralna punkcija
 • Lumbalna punkcija
 • Perikardna punkcija
 • Sternalna punkcija
 • Abdominalna punkcija
 • ROTEM (test koagulacije krvi)
 • Punkcija arterije u cilju ABS (kao i uzorkovanje kapilarne, venska i mješane-venske krvi za ABS)
 • Plasiranje Blackmore sonde
 • Plasiranje nazogastrične sonde
 • Ispiranje želuca
 • Priprema i pratnja za dijagnostičke pretrage
 • Defibrilacija
 • Aplikacija eksternog pejsing
 • Aspiracija i toaleta traheobronhalnog stabla
 • Oksigenoterapija
 • Obrada dekubitusa
 • Edukacija porodica za primjenu neinvazivne ventilacije u kućnim uslovima