Poslovi Službe: obavlja opšte, pravne i kadrovske poslove za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Služba za opšte i pravne poslove sastoji se iz dva odjeljenja:

– Odjeljenje pravnih poslova: obavljanje svih pravnih poslova u okviru djelatnosti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, poslovi zastupanja Univerzitetskog kliničkog centra RS na sudovima i drugim organima po ovlaštenju generalnog direktora, obavljanje svih poslova u vezi sa statusnim promjenama Univerzitetskog kliničkog centra RS, izrada svih vrsta ugovora, izrada opštih akata, personalni poslovi (zasnivanje i prestanak radnog odnosa, sve evidencije u vezi sa radnim odnosom i kvalifikacionom strukturom radnika), poslovi oko dodjele stanova, evidencije i promjene u stambenom fondu Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske, poslovi opsluživanja Upravnog odbora i drugih organa Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske.

– Odjeljenje opštih poslova: obavljanje poslova socijalnog rada i zaštite na radu, poslova inventarisanja i umnožavanja, poslova pisarnice, arhivskih poslova, daktilografskih, kurirskih, obezbjeđenje imovine i lica, poslovi zaštite od požara, informativno recepcijski poslovi, poslovi prenošenja bolesnika – prenos pokretnih i nepokretnih bolesnika, prevoz radnika, prevoz hrane za ishranu bolesnika, obezbeđenje prevoza poslovodnog organa, obezbeđenje prevoza za konsultativne preglede te neophodan prevoz za potrebe Klinika, Zavoda i Službe, prevoz svih vrsta roba, utovar i istovar robe, održavanje higijene prostorija administrativnog dijela UKC RS, održavanje higijene objekata, održavanje i uređenje kruga i zelenih površina, uređenje i održavanje parkovskog rastinja i hortikulture po objektima, te poslovi brijanja i šišanja.

Telefonski imenik Službe

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka