Klinika za psihijatriju je visoko diferencirana i referentna ustanova u Republici Srpskoj, u kojoj se obavljaju dijagnostičke i terapijske procedure za djecu i odrasle sa različitim mentalnim poremećajima i bolestima.

U Klinici se obavlja standardna bolnička obrada, specijalistički i subspecijalistički pregledi, evaluacija terapeutskih mjera, psihofarmakoterapija, psihoterapijske procedure (individualna i grupno-analitička terapija, sistemska porodična terapija, kognitivno-bihejvioralna terapija, porodična psihoterapija), timska obrada i psihoedukacija roditelja, psihoterapija bračnog para, psihoterapija roditelja, terapija igrom, edukacija i reedukacija djeteta, grupna socioterapija, razne socioterapijske aktivnosti (okupaciona, rekreativna…) u cilju resocijalizacije osobe sa mentalnim poremećajem, psihijatrijska analiza sa davanjem mišljenja, timska obrada, te aplikacija elektrokonvulzivne terapije.

U sklopu psiholoških dijagnostičkih procedura se vrši intervju, procjena intelektualnih sposobnosti djece i odraslih, observacija djeteta, intervju sa pratiocem, procjena psihomotornog razvoja djeteta, kvantitativna i kvalitativna procjena stepena deterioracije sa diferencijalno dijagnostičkom analizom, eksploracija ličnosti, davanje psihološke analize. U Klinici sa obavljaju socio-anamnetički intervjui, socioterapijske seanse, porodično savjetovanje i davanje socijalne ekspertize. Klinika pruža konsultativne i konzilijarni pregledi za ostale organizacione jedinice UKC RS.

Klinika se sastoji od pet odjeljenja:

1. Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju sa opštom psihijatrijom
2. Odjeljenje za afektivne poremećaje i krizna stanja sa opštom psihijatrijom
3. Odjeljenje za psihotične poremećaje sa opštom psihijatrijom
4. Odjeljenje za urgentnu psihijatriju sa opštom psihijatrijom
5. Odjeljenje za bolesti zavisnosti sa opštom psihijatrijom

Specijalistički i subspecijalistički pregledi se obavljaju Poliklinici prema sljedećem rasporedu:

Specijalistička ambulanta za opštu psihijatriju radi utorkom i srijedom od 08:00 do 14:00 časova, a ostalim radnim danima od 08:00 do 20:00 časova. Subspecijalistička ambulanta za djecu i adolescentne radi utorkom od 08:00 do 14:00 časova i srijedom od 14:00 do 20:00 časova. Subspecijalistička ambulanta za bolesti zavisnosti radi ponedjeljkom od 08-20 časova,četvrtkom od 08-14 časova i petkom od 14:00 do 20:00 časova. Subspecijalistička ambulanta za porodičnu terapiju radi ponedeljkom i srijedom i petkom od 08:00 do 14:00 časova.

Primjena elektrokonvulzivne terapije pdf preuzmite ovdje.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. Mačvanska 17, Banja Luka