Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane je 2019. godine proširila opseg certifikacije i na edukaciju iz oblasti intenzivne medicine.

Ova edukacija podrazumijeva planom i programom predviđeni boravak (kruženje) doktora medicine, specijalizanata i supspecijalizanata, kao i ostalih zdravstvenih radnika u sklopu edukacije iz oblasti intenzivne terapije u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Pravo na edukaciju iz oblasti intenzivne terapije u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane imaju svi doktori medicine, specijalizanti i supspecijalizanti koji istu imaju predviđenu Planom i programom specijalizacija i supspecijalizacija gdje je definisano i trajanje same edukacije ili u dogovoru sa mentorom kandidata.

Osnovna prava specijalizanata/supspecijalizanata koji se edukuju u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane su:

  • Da ima pristup redovnom procesu rada u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane
  • Da ima i da se dogovara sa mentorom/mentorom u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane/mentorom za odeđenu oblast u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane
  • Da ima pristup informacionom sistemu koji se koristi u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane

Obaveze specijalizanata/supspecijalizanata koji se edukuju u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane su:

  • Dostaviti raspored dežurstava (ako ih ima) u matičnoj ustanovi (glavna sestra klinike koja vodi evidenciju o prisustvu specijalizanata/supspecijalizanata)
  • Voditi dnevnik znanja i vještina
  • Voditi katalog vještina
  • Voditi indeks
  • Da se znanja i naučene vještine provjeravaju u dogovoru sa mentorom (konsultacije, seminarski rad i drugi oblici provjere znanja).

Na ovaj način omogućeno je da specijalizant pod nadzorom mentora u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane aktivno učestvuje u radu sa kritično oboljelim pacijentima, da se edukuje iz oblasti praćenja i podrške vitalnih životnih funkcija. Ovaj program treba da obezbjedi doktoru medicine na specijalizaciji sticanje znanja neophodnog da sa uspjehom prepozna i zbrinjava akutno ili kritično oboljele pacijente u ambulantnim ili bolničkim uslovima.

Edukacija supspecijalizanata u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, pored navedenog podrazumijeva i teorijsku i praktičnu edukaciju iz specifičnih procedura koje se sprovode u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane kao što su vvECMO, VV-HDF, kontinuirani EEG monitoring, kontinuirani monitoring intrakranijalnog pritiska, POCUS.

U Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane može se odvijati i edukacija medicinkih sestara/tehničara kao i studenata svih oblika zdravstvenih studija uključujući i inostrane studente na razmjeni.

Ovi oblici edukacije se odvijaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pravilnicima.

Proces edukacije je sistematičan, unaprijed definisan i transparentan a odvija se uz tijesnu partnersku saradnju sa Medicinskim fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ali i ostalih Univerziteta iz regiona.