Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta, kao jedna od najmlađih službi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, konstituisana je i počela sa radom 02.02.2009. godine.

Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta u okviru svojih nadležnosti, a u cilju obezbjeđenja što efikasnijeg i što ekonomičnijeg trošenja javnih sredstava, obavlja sljedeće poslove:

• Prati i primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BiH i ostale propise iz oblasti javnih nabavki,
• Blagovremeno nabavlja robe, usluge i radove – provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima,
• Sarađuje sa organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Klinikama, Zavodima i Službama) za koje se vrši nabavka sve do okončanja postupka nabavke,
• Rješava po prigovoru ponuđača na odluke u postupku javnih nabavki i sprovodi druge potrebne radnje vezane za zaštitu prava ponuđača,
• Učestvuje u izradi ugovora nakon sprovedenog postupka javne nabavke,
• Sarađuje sa Agencijom za javne nabavke,
• Izrađuje izvještaje i potrebne informacije,
• Vodi evidenciju javnih nabavki,
• Čuva dokumentaciju o sprovedenim postupcima javne nabavke,
• Prati kretanje cijena roba, usluga i radova na lokalnom i regionalnom tržištu, a koji su u vezi sa procjenom vrijednosti investicija,
• Vrši druge poslove u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i drugim propisima u ovoj oblasti.

Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta organizovana je u dva odjeljenja:

1. Odjeljenje za javne nabavke,
2. Odjeljenje za istraživanje tržišta.

Telefonski imenik Službe