Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) je osnovana 15. decembra 2008. godine kao Služba intenzivne medicine. Osnovni cilj osnivanja ove organizacione jedinice bilo je zbrinjavanje kritično oboljelih nehirurških pacijenata, od kojih je do tada samo mali broj (oko 15%) zbrinjavan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u UKC RS.

Inicijativa za osnivanje Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane je potekla od strane aktuelnog rukovodstva UKC RS uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, a dalji nesebičan angažman ljekara intenzivista iz Evropske Unije – prof. dr F. Joachim Meyer i dr Guillaume Thiery, kao i ljekara iz Mejo Klinike (Mayo Clinic), prof. Ognjena Gajića MD, doprinio je rastu i razvoju Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i postizanju nivoa koji ona danas ima.

U trenutku osnivanja Klinika je raspolagala sa oskudnim resursima u smislu kadra, prostora i opreme. Ljekari koji su u to vrijeme bili stalno zaposleni su dvoje specijalista i to prim. dr Jadranka Vidović, anesteziolog, koja je dugi niz godina vodila Odjeljenje za intenzivno liječenje Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, te doc. dr sc. med. Peđa Kovačević, pulmolog, treniran iz oblasti intenzivne medicine u Univerzitetskoj bolnici Heidelberg. Pored njih bila su zaposlena i tri mlada ljekara sekundarca. Dalji razvoj ljekarskog kadra išao je u smislu široke lepeze specijalnosti koje će u okviru same Klinike pokriti najčešću patologiju koja se liječi.

Danas Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane raspolaže sa široko specijaliziranim ljekarskim kadrom (specijalisti iz oblasti interne medicine, pulmologije, neurologije, infektologije i anesteziologije), gdje su skoro svi supspecijalisti iz oblasti intenzivne terapije ili su u procesu edukacije (supspecijalizacija u toku), što nas čini jedinstvenim na prostoru BiH/RS. Paralelno sa kontinuiranim usavršavanjem ljekarskog kadra intenzivno je rađeno i na edukaciji i profilisanju sestrinskog kadra u ovom pravcu.

Pored kadrovskog usavršavanja (specijalizacije i supspecijalizacije), cijeli ovaj proces je praćen i nabavkom nove opreme, uvođenjem novih procedura i stalnom težnjom za unapređenjem u svim segmentima liječenja kritično oboljelog nehirurškog pacijenta, posebno u periodu preseljenja u nove prostorije nakon završenog proseca rekonstrukcije bolnice.

Danas Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS, kao jedina ovakva organizaciona jedinica u RS i BiH obavlja aktivnosti koje imaju značajan uticaj na zdravstveni sistem RS, a ogledaju se u prihvatanju i liječenju svih kritično oboljelih nehirurških pacijenata iz Banja Luke, kao i svih drugih zdravstvenih centara u RS, ali i FBiH. U ovoj Organizacionoj jedinici se primjenjuje većina procedura za liječenje kritično oboljelih nehirurških bolesnika, a na osnovu literaturnih izvora koji su zasnovani na medicinskim činjenicama – evidence based medicine. U Kliniku je danas uveden veliki broj procedura za liječenje kritično oboljelih nehirurških pacijenata, sa težnjom da se ovakav trend nastavi. Treba napomenuti da se neke od ovih procedura rade jedino u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u cijeloj RS i BiH (vv-ECMO, CVV-HD, CVV-HDF, dijaliza sa Cytosorbom, perkutana traheotomija, inhalatorna primjena azot monoksida, High flow oksigenacija, invazivna terapijska hipotermija, invazivni monitoring intrakranijalnog pritiska…). Pored zdravstvene djelatnosti u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS odvija se i edukativni rad, kako sa studentima dodiplomske nastave, tako i sa specijalizantima svih konzervativnih grana, koji u sklopu svoje specijalizacije treba da provedu dio specijalizantskog staža u jedinici ovakvog profila, ali i studentima i ostalim zdravstvenim radnicima. Ova Klinika je i naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2022. godine je osnovana i Katedra intenzivne medicine pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U sklopu edukacije pod okriljem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci smo obezbijedili i gostovanje mnogih ljekara intenzivista iz prestižnih medicinskih kuća u regionu. Pored svega gore navedenog, danas postoji i zakonska pretpostavka za razvoj ove grane medicine jer je Ministarstvo zdravlja u Vladi Republike Srspke donijelo Pravilnik o specijalizacijama i supspecijalizacijama u kojem je definisana supspecijaizacija iz intenzivne terapije.

Od 24 septembra 2018. godine, nakon preseljenja u novoizgrađeni prostor stiču se uslovi za formiranje tri odjeljenja Klinike, Odjeljenje intenzivne medicine za nehirurške grane i Odjeljenje poluintenzivne njege za nehirurške grane i Odjeljenje – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine, sa prostorinim kapacitetima od 28 kompletno opremljenih mjesta. Od februara 2020. godine je osnovano i treće odjeljenje koje nosi naziv Odjeljenje – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine. Tokom pandemije COVID-19 osnivaju se i dva privremena odjeljenja: Odjeljenje intenzivne medicine za zaražene virusom korona i NIV centar za zaražene virusom korona, od kojih je prvo i dalje u funkciji. Ovime su smještajni kapaciteti bili prošireni za još 26 mjesta za liječenje kritično oboljelih pacijenata.

Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane je certifikovana po tipu ISO 9001-2015 od juna 2018. godine za opseg liječenje kritično oboljelih nehirurških pacijenata i edukaciju iz oblasti intenzivne medicine, a odlukom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske je imenovana Referentnim centrom intenzivne medicine za nehirurške grane od jula 2018. godine. Od 2021. godine Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane proširuje opseg certifikacije i na: Naučno istraživačka djelatnost iz oblasti intenzivne medicine.

Godišnje se ovdje liječi više od 1000 pacijenata (tokom trajanja pandemije i više), sa tendencijom povećanja broja prijema koji je omogućen preseljenjem Klinike u novoizgrađene i moderne prostorije Sjevernog krila Univerzitetkog kliničkog centra Republike Srpske.