Klinika za ginekologiju i akušerstvo se bavi specijalizovanom polikliničkom i bolničkom zdravstvenom djelatnošću. Prati zdravstveno stanje žena i novorođenčadi. Prati, sprovodi i stručno i naučno utvrđuje metode prevencije, dijagnostike i liječenja maligniteta kod žena. Klinika za ginekologiju i akušerstvo se sastoji od dnevne bolnice, konsultativno specijalističke ambulante, citološkog labaratorija, perinatološke ambulante, ambulante za prenatalnu i invanzivnu dijagnostiku, kabineta za kompletnu ultrazvučnu dijagnostiku, ambulante za ispitivanje i kontrolu steriliteta i ambulante za planiranje trudnoće. Učestvuje u planiranju i sprovođenju programa za zdravstvenu zaštitu žena i djece. Organizuje, učestvuje i sprovodi školovanje, stručno usavršavanje, specijalizaciju za svoje radnike i zdravstvene radnike drugih ustanova.

Klinika se sastoji od četiri odjeljenja:

1. Odjeljenje porodilišta sa puerperijumom I neonatologijom

• Obavlja sve vrste porođaja( fiziološki i patološki) i zbrinjava sve komplikacija nastale u toku porođaja i u puerperiumu.
• Prima i zbrinjava sve probleme žena sa i bez komplikacija u puerperiumu. Prima i zbrinjava sve žene i novorođenčad kod kojih je porođaj završen carskim rezom. Prima i zbrinjava novorođenčad koje zahtjevaju intenzivan neonatološki nadzor i tretman.
• Individualno omogućava pristup porodiljama i njenim željama o mjestu, vremenu i načinu poroda.
• “Roming In“ Baby friendly, što znači da novorođenče cijelo vrijeme boravi uz majku.
• Vrši uzimanje krvi iz pupčanika za matične stanice.

2. Odjeljenje perinatologije

• Vrši prijem, dijagnostičku terapiju i tretman svih komplikacija u trudnoći i hroničnih bolesti u trudnići. Obavlja neinvazivnu i invazivnu prenatalnu dijagnostiku svih patoloških stenja i bolesti vezanih za trudnoću.
• Vrši ultrazvučni i biohemijski skrining kod trudnica sa opterećenom anamnezom vezanom za genetska oboljenja.
• U toku je priprema za formiranje konzilijuma za kongenitalne anomalije
• Koristi primjenu svih metoda savremenog auteportalnog  nadzora (CTG testovi, fetalne reaktivnosti bez opterećenja i sa opterećenjem biofizikalnog profila fetusa konvencijalni UZV, Obojeni Doppler, 3D i 4D ultrazvuk).

3. Odjeljenje za reproduktivnu ginekologiju

• Obavlja dijagnostiku i liječenje endokrinoloških stanja i oboljenja u ginekologiji (konzervativno-medikamentoznoj indukciji), ovulacije, UZV praćenje ciklusa, hiruški- laparaskopske i histeroskopske operacije.
• Vrši dijagnostiku i liječenje infertiliteta i steriliteta. Obavlja pripremu i selekciju pacijentkinja sa problemima neplodnosti i selekciju za liječenje putem ART-a. Vrši psihološko savjetovanje za parove selektirane za postupak histološke potpomognute medicinske oplodnje.
• U toku je priprema za uvođenje labaratorije za biološki potpomognutu medicinsku oplodnju (IVF).

4. Odjeljenja onkološke ginekologije sa opštom ginekologijom

• Vrši dijagnostiku i liječenje bolesti iz  područja opšte ginekologije, ginekološke urologije, bolesti dna karlice, kongenitalnih malformacija.
• Konzervativno i hirurško liječenje svih benignih i malignih ginekoloških oboljenja.
• Obuhvata širi spektar operativnih zahvata – klasični abdominalni i vaginalni ginekološki zahvati te minimalno invazivne endoskopske zahvate (laparoskopski i histeroskopski )
• Koristi minimalno invazivne zahvate inkontinencije i poremećaja dna karlice u žena (TVT i PERIGEE).
• Obavlja videokolposkopski pregled pacijentkinja, te edukativni rad sa ljekarima ukljiučenim u nacionalnu  školu za prevenciju maligniteta genitalnih organa. Vrši prijem i tretman pacijenata nakon radijacione  hemoterapije malignih ginekoloških oboljenja.
• Učestvuje u disciplinarnim ginekološko-onkološkim konzilijuma.
• Vrši trijažu i prijem  pacijenata u kliniku. Obavlja konzilijarno konsultativne preglede na tercijarnom nivou u ginekologiji, perinatologiji i ginekološkoj onkologiji.
• Vrši UZV dijagnostiku i tretman u ginekologiji i perinatologiji. Obavlja male operativne intervencije u dnevnoj bolnici ( biopsija endometrija ), mali hirurški zahvati u sklopu pripreme za medicinsku potpomognutu oplodnju, prekide trudnoće.
• Obavlja pripremu i obradu, te dijagnostiku citoloških preparata, te video kolposkopsku dijagnostiku.
• Obavlja HPV tipizaciju u sklopu  programa rane prevencije karcinoma grlića materice.
• Vrši imunohistohemijske analize kod malignih bolesti genitalnog trakta.
• Obavlja kompletnu UZV dijagnostiku (transabdominalna,transvaginalna,3D i 4D Color Doppler, te Power Doppler ultrasonografiju).

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka