Služba kliničke rehabilitacije prema sadašnjoj razvojnoj organizacionoj šemi organizovana je u okviru šest osnovnih rehabilitacionih timova usmjerenih za ranu rehabilitaciju pacijenata osnovnih kliničkih i njima slične kliničke patologije: ortopedskotraumatološke, pulmološke, kardiovaskularne, kardiopulmonalne, neurološke i dječije rane rehabilitacije.

Osnovni rehabilitacioni tim čine kineziterapeuti, respiratorni fizioterapeuti, okupacioni fizioterapeut čijim radom rukovodi ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a svoju djelatnost obavljaju u sklopu kompletnog medicinskog tima određene klinike na kojoj rade prema principima multidisciplinarnog i multiprofesionalnog kliničkog liječenja pacijenta.
Rana rehabilitacija pacijenata provodi se u jedinicama intenzivne medicine, poluintenzivne medicine, sobama, odnosno bolesničkim krevetima kliničkih odjeljenja.

U Službi kliničke rehabilitacije trenutno je zaposleno:

Dva ljekara specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa naučnim stepenom magistra medicinskih nauka, četiri ljekara na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, šest diplomiranih fizioterapeuta, pet viših fizioterapeuta i 15 srednjih fizioterapeuta.
U zadnjih dvadeset godina brojna medicinska naučna istraživanja potvrđuju uticaj fizičke aktivnosti /medicinskih vježbi/ na regulaciju niza metaboličkih procesa, te značaj rane mobilizacije pacijenata u toku akutnog kliničkog liječenja, kako u pogledu prevencije teških kliničkih komplikacija osnovne bolesti, tako i u ublažavanju simptoma bolesti i sanaciji nastalih komplikacija.

Rana rehabilitacija zahtijeva prije svega multidisciplinarno postavljeni individualni rehabilitacioni plan koji se prije svega odnosi na egzaktno procijenjeni kapacitet pacijenta na fizički napor i njegove respiratorne rezerve, premorbidni opšti funkcionalni status, stabilnost vitalnih parametara kako bi primijenjene fizikalne procedure omogućile sigurnu ranu mobilizaciju pacijenta.

Individualno prilagođeni rehabilitacioni protokoli provode se u sklopu:

• ranih rehabilitacionih postupaka u koronarnoj jedinici sa akutnim infarktom miokarda
• prijeoperativnog i ranog rehabilitacionog tretmana pacijenata nakon implantacije aortokoronarnog by-pass-a
• prijeoperativnog i ranog rehabilitacionog tretmana pacijenata nakon operacija na krvnim sudovima
• rane rehabilitacije pacijenata u jedinicama intenzivne medicine
• pulmološke i rane rehabilitacije pacijenata na torakalnoj hirurgiji
• prijeoperativnog i ranog rehabilitacionog postoperativnog tretmana pacijenata opšte, abdominalne, urološke, ginekološke hirurgije
• prijeoperativnog i ranog rehabilitacionog postoperativnog tretmana pacijenata u Klinici za ortopediju i Klinici za traumatologiju
• ranog rehabilitacionog tretmana pacijenata sa akutnim neurološkim i neurohirurškim stanjima
• prijeoperativnog i ranog rehabilitacionog tretmana pacijenata plastične i rekonstruktivne hirurgije i Centra za dojku
• ranog rehabilitacionog tretmana pedijatrijskih pacijenata i pacijenata Klinike za dječiju hirurgiju

Rehabilitacija pacijenata sa teškim i vrlo teškim kliničkim komplikacijama zahtijeva prijoritetno ranu rehabilitaciju za:

• akutna klinička stanja koja zahtijevaju uslove intenzivnog i poluintenzivnog liječenja
• traumatske povrede kičme, kičmene moždine i mozga
• teške politraume
• teški akutni cerebrovaskularni i srčani poremećaj
• teški plućni metabolički poremećaj
• komplikacije progresije malignih oboljenja

Ovi pacijenti po prijemu na liječenje potpuno su imobilni i ovisni o tuđoj pomoći. Njihova rana mobilizacija provodi se u okviru usvojenog algoritma prevencije dekubitalnih ulcera i rane mobilizacije pacijenata. Primjenjujući koncept savremene komprehenzivne rehabilitacije zasnovane na biopsihološkim principima uz holistički pristup, u rehabilitacioni tim uključujemo i članove porodice sa interaktivnom edukacijom po tipu pacijent-terapeut-porodica. Ovim promovišemo samokontrolu pacijenata ( „SELF-MENAGEMENT“) redovnog i adekvatnog uzimanja lijekova, provođenja prilagođenog programa fizičkih aktivnosti i pravilno korišćenje medicinskih pomagala, aplikatora medikamentozne terapije i otropedskih ortoza i pomagala.
Rana rehabilitacija ostvaruje nekoliko benefita koji se u prvom redu ogledaju u poboljšanju mišićne trofike i fizičke snage, funkcionalnoj mobilnosti, poboljšanju kvaliteta života, a istovremeno doprinosi smanjenju hospitalnih troškova, smanjenju trajanja mehaničke ventilacije, kao i broja ponovljenih hospitalizacija.

Ciljevi:

• 70% pacijenata po otpustu sa liječenja (5-8 hospitalnih dana) nakon kratkog konvalescentnog perioda sposobno je da se vrati u svakodnevne životne aktivnosti
• 10% pacijenata nastavlja ranu rehabilitaciju na nivou kućne njege – ambulantna/patronažna rana rehabilitacija/, odložena stacionarna rehabilitacija
• 20% pacijenata nastavlja ranu rehabilitaciju u specijalizovanim rehabilitacionim ustanovama putem direktnog premještaja

Telefonski imenik Službe

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka