Jedinica interne revizije kroz davanje objektivnog stručnog mišljenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u cilju unapređenja poslovanja Kliničkog centra, te kroz primjenu sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ocjenjivanju poslovanja pomaže Kliničkom centru u ostvarivanju njegovih ciljevima.

Тelefonski imenik Jedinicе