Klinika za onkologiju je osnovana u septembru 1987. godine. U proteklom periodu je značajno napredovala, kako po pitanju povećanja broja hemioterapijskih protokola koji se primjenju tako i po pitanju usvajanja novih dijagnostičkih metoda.

Klinika se sastoji od tri odjeljenja:

1. Prijemno – ambulantno odjeljenje
2. Odjeljenje onkologije solidnih tumora sa intenzivnom terapijom
3. Odjeljenje radioonkologije

Dnevna bolnica/ambulantna hemioterapija je smještena na I spratu zgrade centralnog medicinskog bloka na Paprikovcu i radi u dvije smjene od 07:00 do 18:00 časova. U Dnevnoj bolnici se vrši priprema pacijenta za hemioterapiju, priprema citistatika i aplikacija nakon pregleda pacijenta. Tokom aplikacije pacijent je pod stalnim medicinskim nadzorom pri čemu se prate vitalni znaci, a u slučaju pojave komplikacija aplikacija se prekida i ordinira se simptomatsko-suportivna terapija. Nakon završene aplikacije zakazuju se sljedeći tretmani i pacijentu daju uputstva sa otpusnicom za porodičnog ljekara. U Dnevnoj bolnici se takođe obavljaju i neophodne dijagnostičke procedure vezane za donošenje odluke o započinjanju terapije.

U Klinici za onkologiju se između ostalog vrši određivanje stadija bolesti, procjena rizika za metastatsko širenje, utvrživanje indikacija i kontraindikacija za hemoterapiju/hormonsku terapiju, profilaksa mučnine uzrokovana hemioterapijom, planiranje hormonske terapije, planiranje primjene hematopoetskih faktora rasta, evaluacija odgovora na hemioterapiju, praćenje bolesnika liječenih hemioterapijom, ocjena indikacija i kontraindikacija radioterapije, evaluacija odgovora na radioterapiju, izolacija imunosupresivnih pacijenata,ehosonografski pregled abdomena, male karlice i mekih tkiva, priprema i aplikacija citostatika, pleuralna i abdominalna evakuaciona punkcija, intravezikalna aplikacija citostatika, ultrazvuk dojke sa collor doplerom i 3D rekonstrukcijom, iglena punkcija dojke pod kontrolom ultrazvuka, core biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka, uzimanje uzoraka za citološku analizu, aspiraciona punkcija jetre pod kontrolom ultrazvuka, zdravstveno-vaspitni rad sa onkološkim pacijentom i porodicom, te vođenje bolesnika u skladu sa procesom zdravstvene njege.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka