Odjeljenje za kabinetske poslove i poslove informisanja obavlja poslove organizacije, pripreme i koordinacije održavanja zvaničnih sastanaka generalnog direktora, zamjenika   generalnog   direktora,   direktora   za   medicinske   poslove,   direktora   za zdravstvenu njegu i direktora za nemedicinske poslove sa radnicima Kliničkog centra ili saradnicima i strankama i zvaničnim delegacijama van Kliničkog centra; informisanja javnosti i radnika o radu i djelovanju Kliničkog centra i svim dešavanjima u Kliničkom centru; održavanja saradnje sa medijima; održavanja web stranice; poslove pisarnice (koji podrazumijevaju prijem pošte, pregledanje i rasporeĐivanje, klasifikaciju i zavođenje akata, dostavljanje akata u rad, administrativno – tehničku obradu akata, otpremanje pošte, razvođenje i arhiviranje akata), poslove otpremanja akata putem kurira ili putem ustanove ovlašćene za pružanje poštanskih usluga, kao i poslove praćenja izgradnje i rekonstrukcije Kliničkog centra.