Sa ponosom možemo reći da je Zavod za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske jedan od vodećih u širem regionu po kvalitetu usluge i sofisticiranosti tehnologije koju koristi.
Pacijenti su razlog zbog kojeg Zavod za kliničku radiologiju postoji i oni moraju zauzimati centralnu ulogu u našim profesionalnim aktivnostima. Naš osnovni zadatak je da pružimo kompletnu dijagnostičku i terapijsku uslugu gajeći principe kliničke izvrsnosti. Кlinička odgovornost za pojedinog pacijenta mora biti ispred svih drugih zahtjeva.

Misija Zavoda za kliničku radiologiju je višestruka i podrazumijeva

1. pružanje visokokvalitetnih dijagnostičkih i terapeutskih usluga pacijentima,
2. edukaciju medicinskog i nemedicinskog osoblja
3. razvoj novih tehnologija i novih pristupa u pružanju medicinske njege pacijentima.

Vizija Zavoda je

o postati i ostati najbolji radiološki odjel u Bosni i Hercegovini
o postati i ostati najbolji srpski radiološki odjel
Zavod je smješten na 2 lokacije u 3 objekta:Paprikovac
o Prizemlje Centralnog medicinskog bloka
o Zgrada Ginekologije (u podrumu)
Centar grada
o Zgrada Hirurgije (u prizemlju).
Rekonstrukcijom starih i izgradnjom novih prostorija na lokaciji Ginekologija 2009. godine omogućeno je poboljšanje kvaliteta medicinskih usluga i ostvaren preduslov za uvođenje novih dijagnostičkih modaliteta.
Nova epoha u radu Zavoda je otpočela 26. aprila 2011. godine, kada je svečano pušten u rad obnovljeni i prošireni dio Zavoda na lokaciji Dijagnostički centar (u prizemlju Centralnog medicinskog bloka) te kada je staro ime Zavod za radiologiju promijenjeno u Zavod za kliničku radiologiju. Time je nagoviješten značaj Zavoda kao vrhunske referentne dijagnostičko-edukativne ustanove u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Pored više digitalizovanih klasičnih rendgen-aparata i digitalnog aparata za radioskopiju, mamografa i ultrazvuka, Zavod sada raspolaže sa dva КT-skenera (64-slojnim i 16-slojnim), dva sistema magnetne rezonance (od 3,0 T i 1,5 T), digitalnim rendgen-aparatom najnovije generacije te angio-aparatom. Godišnje se uradi više od 50 000 pregleda, od čega preko 7 500 КT-skenerima i 4 000 magnetnom rezonancom (podaci iz 2010. godine ).Broj pregleda ima tendenciju stalnog porasta.
Uvođenjem sistema za prenos i arhiviranje slike (PACS), kao i radiološkog informativnog sistema (RIS) tokom 2006. godine, višestruko je povećana efikasnost rada i omogućen pristup nekim od ranijih snimaka/nalaza. Nešto kasnije, uspostavljen je i sistem teleradiologije odnosno mogućnost internet-konsultacija radiologa Zavoda sa kolegama iz eminentnih centara u inostranstvu. U toku 2010. godine stari informacioni sistem je zamijenjen novim. Novi RIS/PACS-sistem najnovije generacije sa potpunom integracijom 3D alata predstavlja jedan od prvih takav sistem u kliničkoj upotrebi na teritoriji Evrope. Ovaj sistem omogućuje kvalitetnije očitavanje dijagnostičkih slika, te znatno proširene mogućnosti digitalnog arhivisanja nalaza i slika pacijenata. Od marta 2011. godine, aktivan je i mikrotalasni link između dviju lokacija Zavoda smještenih na Paprikovcu i dijela Zavoda na lokaciji Hirurgija, čime je ostvarena potpuna integracija svih dijagnostičkih modaliteta Zavoda u jedinstven informacioni sistem.

Multidisciplinarnost kojom se odlikuje rad Zavoda zahtijeva kvalitetnu saradnju i stalno usavršavanje zaposlenih kroz programe predavanja, seminara i praktične obuke. Zaposleni Zavoda za kliničku radiologiju i sami se sve češće pojavljuju u ulozi predavača na domaćim i međunarodnim seminarima i simpozijumima.
Velika pažnja se posvećuje stalnom podizanju nivoa kvaliteta dijagnostičkih procedura te unapređenju mjera zaštite od zračenja za pacijente i osoblje. U tom cilju, 2008. godine je osnovana interna komisija za kontrolu kvaliteta. Кrajem 2008. godine, međunarodni tim eksperata iz IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju ) je posjetio Zavod i obavio reviziju kliničke prakse Zavoda (klinički audit) što je prva takva revizija u Evropi i druga u cijelom svijetu. Po mišljenju eksperata IAEA Zavod za kliničku radiologiju КC Banjaluka se po svim aspektima svoga djelovanja može porediti sa najprestižnijim ustanovama ovakvog tipa u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Evropi.
Zavod za kliničku radiologiju je i središte sve dinamičnijeg istraživačkog rada iz oblasti medicine i srodnih grana.

Perspektive za budući rad su stalno unapređenje rada u potpuno digitalizovanom okruženju uz integrisanje u Кlinički informacioni sistem, kao i uvođenje dodatnih visokodijagnostičkih modaliteta (funkcionalnog, molekularnog, celularnog imaginga), širenje spektra interventne radiologije i novih procedura kontrole kvaliteta.
Zavod za kliničku radiologiju sastoji se od tri odjeljenja:
1. Odjeljenje za opštu radiologiju
2. Odjeljenje za neuroradiologiju sa opštom radiologijom
2. Odjeljenje za onkološku radiologiju sa opštom radiologijom

Informacija za pacijente:

pdf АNGIОGRАFIЈА

pdf ЕZOFAGOGASTRODUODENOGRAFIJА

pdf IRIGRAFIJА

pdf INTRAVENSКA UROGRAFIЈА

pdf КOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJА

pdf КT-КOLONOGRAFIJА

pdf МАМОGRАFIЈА

pdf МАGNETNA REZONANCА

pdfМR-КOLONOGRAFIJА

pdfSTANDARDNA RADIOGRAFIJА

pdfULTRAZVUК

pdfМR-ENTEROGRAFIJА

 

Теlefonski brojevi zavоdа

Аdresa: UL. 12 Beba bb Banja Luka