Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2021


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke multifunkcionalnog lasera za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke kardiološkog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga NADOGRADNJE POSTOJEĆEG DIGITALNOG PLAFONSKOG RTG SISTEMA MULTIX FUSION SA DODATNIM BEŽIČNIM FLAT-PANEL DETEKTOROM.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nadogradnje operacionog mikroskopa Pentero Zeiss, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2021


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tehničke opreme.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga servisiranja laboratorijskih uređaja za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za laparoskopski stub proizvođača Richard Wolf za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fiberoptičkog kabla za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke V.A.T. aparata i potrošnog materijala za V.A.T. aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kombinovanog oftalmološkog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučne sonde za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9743-1/20 radi nabavke kolaboracijskog i video konferencijskog sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove 3 i 10).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lot 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2119-1/21 radi nabavke vakum sistema i setova za uzorkovanje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15709-11/20 od 16.03.2021. godine radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku nabavke pružanja usluga NADOGRADNJE POSTOJEĆEG GE VCT Light Speed 64 KT UREĐAJA NA NIVO 128 SLOJNOG KT SKENERA ZA POTREBE ZAVODA ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke namještaja za angio salu koja se nalazi u prostorijama Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektroda za BIS monitoring na Mindray monitorima za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o poništenju postupka radi nabavke goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-16618-7/20 od 04.03.2021. godine radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih radova radi izvođenja radova za postavljanje nadzemnog rezervoara za tečni kiseonik (V=20m2) u okviru stanice za tehničke gasove za snabdijevanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke spirometra sa tjelesnom pletizmografijom za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluge mjesečnog  servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka broj: 01-11006-11/20 od 22.02.2021.g. u vezi sa predmetom nabavke 01-11006-1/20 radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača broj: 01-11006-9/20 od 22.02.2021.g u vezi sa predmetom nabavke 01-11006-1/20 radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku nabavke radioaktivnog izvora germanijuma (Ge68) za dnevnu kalibraciju PET/CT-a za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke potrošnog materijala za injektor Medrad Mark 7 Arterion za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge servisiranja bronhoskopa Pentax FB 18RBS sn H110952, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-16294-9/20 od 16.02.2021.g. radi nabavke koronarnih stentoba za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-16294-11/20 od 16.02.2021.g. radi nabavke koronarnih stentoba za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaže cirkulacionih pumpi – agregata za objekte na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dozimetara, pulsnih oksimetara i boca za kiseonik radi kiseoničke podrške pacijentima oboljelim od infekcije corona virusa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-16435-1/20 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-16435-1/20 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga nadogradnje uređaja za plazma sterilizaciju CISA 4270 SPS/2P.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-14604-12/20 od 04.02.2021. godine radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda: 01-14604-10/20 od 04.02.2021. godine radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18756-1/20 radi nabavke skenera, memorije, HDD i patch kablova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2021


Odluka o prihvatanju ponude za tender broj: 01-826-1/21 radi dougovaranja dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke i ugradnje klimaormara za potrebe server sale MAN -101 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke IP telefona za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-12813-1/20 radi nabavke kanila za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12813-1/20 radi nabavke kanila za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke materijala za izvođenje biopsija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke materijala za izvođenje biopsija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka goriva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi javne nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a u cilju objave na web stranici UKC RS-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laringoskopa za potrebe odjeljenja intenzivne njege Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju i ODLUKA O PONIŠTENJU dijela postupka nabavke za LOT 13.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18089-1/20 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18455-6/20 od 22.01.2021. godine radi nabavke hirurških konaca za šivanje gastro-intestinalnih anastomoza za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi SISTEMA ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE U KRVI ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-18094-5/20 od 21.01.2021. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za LOT-ove 1, 3 i 4,  u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (LOT-ovi 2 i 5) u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15296-2/20 radi nabavke zelenog veša za potrebe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijih ponuđača – za predmet: Nabavka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor)cdluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi izvođenja radova na odvajanju Covid bolnice od ostalih bolničkih kapaciteta u Centralnom medicinskom bloku i Sjevernom krilu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16617-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke i instalacije monitora, nosača monitora i dodatne urološke endoskopske opreme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17042-6/20 od 19.01.2021. godine radi nabavke i montaže neophodne opreme za distribuciju kiseonika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15046-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke endoskopskog stuba sa pratećom opremom za izvođenje laparoskopskih operacija u koloproktološkoj i ezofagogastričnoj hirurgiji za potrebe Službe operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru radi javne nabavke usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Simens za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-17489-1/20 radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17174-1/20 radi interventnog održavanja data centra i infrastrukture informacionog sistema, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača, radi nabavke opreme za monitoring pacijenata sa kardiovaskularnim komorbiditetima putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za Covid 19 pacijente putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke enkorten lijeka za potrebe Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.01.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Nabavka namještaja za opremanje „COVID bolnice“ na lokaciji Zdrave Korde (stara hirurgija) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


ODLUКA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: javna nabavka roba radi uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021