Obrazac za prigovore

Procedura za prihvatanje i rješavanje prigovora korisnika usluga Kliničkog centra

Pregled ambulanti

Pravilnik o kućnom redu

Kodeks ljekarske etike

Kodeks poslovne etike

Etički kodeks medicinski sestara i tehničara

Standardna procedura za rad Etičkog odbora KC-a

Procedura podnošenja zahtjeva Etičkom odboru KC-a

Etički kodeks farmaceuta

Politika bezbjednosti hrane

Politika kvaliteta zdravstvene hrane

Politika kvaliteta

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Politika zaštite životne sredine

Adekvatna komunikacija u pristupu pacijentima koji boluju od maligne bolesti

Postupak prijema, premještaja i otpusta pacijenta

Postupak u slučaju smrti pacijenta

Upustvo za obdukciju

Primjena elektrokonvulzivne terapije

Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije

Misija i vizija sestrinstva kliničkog centra

Procedura donacija