Služba interne revizije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je osnovana 2009. godine.

Interna revizija obavlja svoje poslove u skladu sa zakonskom, podzakonskom i internom regulativom:

–  Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru RS,
–  Priručnikom za interne revizore javnog sektora RS,
–  Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije,
–  Kodeksom profesionalne etike za internu reviziju,
–  Pravilnikom o radu Službe interne revizije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i
–  Poveljom interne revizije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske .

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost  koja ima za cilj da doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije i pomogne organizaciji da ostvari svoje ciljeve obezbjeđujući sistematičan, disciplinovan pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.
Uloga interne revizije je da pruža podršku Upravi Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, na način da na osnovu utvrđenih potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima , ključnim za ostvarenje ciljeva poslovanja,  procjenjuje, sagledava  i izvještava o:

–  Efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola,
–  Usaglašenosti sa zakonima, propisima i aktima,
–  Pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti finansijskih i drugih poslovnih informacija,
–  Efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja,
–  Zaštiti imovine i drugih resursa od  mogućih gubitaka,  zbog zloupotrebe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti,
–  Preduzetim mjerama rukovodioca subjekta, po preporukama interne revizije, s ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti.

Telefonski imenik Službe

Adresa: Ul. Zdrave Korde 1, Banja Luka