Služba za praćenje projekta izgradnje i rekonstrukcije JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je najmlađa služba JZU UKC RS.  Osnovana je i počela  sa radom 10. aprila 2013. godine s ciljem da se svi projekti izgradnje i rekonstrukcije koordiniranju, revidiraju i kontrolišu na jednom mjestu, kako bi menadžmet naše ustanove mogao da uz pomoć izvještaja Službe u svakom trenutku ima jasnu sliku o svim aktivnostima koje se direktno ili indirektno tiču izgradnje i rekonstrukcije naše ustanove.

Izgradnja i rekonstrukcija  ne podrazumijevaju samo fizičku izgradnju ili obnovu objekata , naprotiv, to je samo jedan od segmenata rada Službe. Rekonstrukcija i izgradnja podrazumijevaju i ulaganje u opremu i ljudske resurse.

Služba za praćenje projekta izgradnje i rekonstrukcije JZU UKC RS:
•    Obavlja poslove u oblasti praćenja projekta izgradnje i rekonstrukcije ;
•    Direktno sarađuje sa menadžmentom i pruža podršku koja se odnosi na pripremu dokumentacija za donošenje i sprovođenje odluka;
•    Obavlja korespodenciju sa ustanovama i organizacijama izvan JZU UKC RS u cilju pružanja podrške procesu rekonstrukcije i izgradnje;
•    Efikasno sarađuje sa organizacionim jedinicama JZU UKC RS u procesu implementacije projekata.

U Službi su zaposleni:
•    Projekt menadžer za izgradnju JZU UKC RS (prati realizaciju sve i jedne stavke u vezi sa projektima izgradnje i rekonstrukcije);
•    Inženjer za termoenergetiku na rekonstrukciji, izgradnji i održavanju opreme i instalacije visoke složenosti (praćenje mašinske faze projekata  u okviru izgradnje i rekonstrukcije);
•    Diplomirani informatičar za slabu struju za implementaciju projekata izgradnje i rekonstrukcije (praćenje projekata za centralni nadzor i upravljanje u okviru izgradnje i rekonstrukcije);

• Diplomirani ekonomista, referent za praćenje investicija u okviru izgradnje i rekonstrukcije
• Stručni saradnik za implementaciju projekata izgradnje i rekonstrukcije (obavljanje stručnih poslova u vezi sa implementacijom projekata izgradnje i rekonstrukcije);

• Sekretar Službe (obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Službu).

Telefonski imenik Službe

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka