Informacije o pregovaračkom postupku.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga sanitarnih pregleda – usluga završnog pregleda specijaliste epidemiologa/doktora medicine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA I ISHRANE SARADNIKA IZ INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI DEDINJE I INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Javni poziv za dostavljanje ponuda (cjenovnika) za nabavku ugostiteljskih (restoranskih) usluga eksterne reprezentacije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B ZJN.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda broj: 01-5166-4/22 radi pružanja usluga sanitarnih pregleda – usluga završnog pregleda specijaliste epidemiologa/doktora medicine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede za radnike koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem Aneksa II dio B ZJN.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga smještaja i ishrane saradnika iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda vezano za tender broj: 01-5418-1/22, koji nosi naziv Pružanje špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH, broj: 39/14).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda vezano za tender broj: 01-5418-1/22, koji nosi naziv Pružanje špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH, broj: 39/14).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


„INTERNATIONAL INVITATION FOR BIDS: Design, Construction and Equipping of Technical-Economic Block (TEB) of the University Clinical Center of the Republic of Srpska in Banja Luka – Phase 1″.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B ZJN.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga mikrobiološke analize gotovih obroka za potrebe UKC-RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda (cijenovnika) za nabavku ugostiteljskih (restoranskih) usluga eksterne reprezentacije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B ZJN.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za Izrada studije energetske efikasnosti UKC RS sa prijedlogom mjera 2022-2025. god., izrada tehničke dokumentacije, obuka, interna kontrola, implementacija i sertifikacija ISO 50001:2018 sistemi menadžmenta energijom.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranja dodatnih radova radi Izvođenja radova na adaptaciji prostora sala za sastanke u holu CMB-a na F01 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljenje ponuda za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljenje ponuda za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za nabavku dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za Lot 4.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za nabavku dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za Lot 3.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za nabavku dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za Lot 1.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za Izradu tehničke dokumentacije, obuku, implementaciju i sertifikaciju prema zahtjevima HACCP sistema i međunarodnog standarda ISO 22000:2018 za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude i tehničku specifikaciju za dougovaranje dodatnih radova na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-8429-4/21 radi diugovaranja dodatnih roba, kao i utvrđivanje manjkova roba u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo-Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za Izradu tehničke dokumentacije, obuku, implementaciju, sertifikaciju i akreditaciju prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 i ISO 15189:2018 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-8534-4/21 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka opreme za potrebe rekonstrukcije hemijske pripreme vode za objekat TEB, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih usluga radi NADOGRADNJE »KIS« INFORMACIONOG SISTEMA, IMPLEMENTACIJE MODULA ELEKTRONSKOG PRAĆENJA RADNOG VREMENA I UNAPRIJEĐENJA VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE U KNJIZI PROTOKOLA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude broj: 01-5425-4/21 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS, putem Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove 3 i 10).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lot 4).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za dougovaranje dodatnih dodatnih radova radi izvođenja radova za postavljanje nadzemnog rezervoara za tečni kiseonik (V=20m2) u okviru stanice za tehničke gasove za snabdijevanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za dougovaranja dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji se provodi putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za dougovaranje dodatnih isporuka goriva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda  za dougovaranja dodatnih usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Javni poziv za dostavljanje ponuda (cijenovnika) za nabavku ugostiteljskih (restoranskih) usluga eksterne reprezentacije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II dio B ZJN.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-18094-4/20 od 13.01.2021. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih usluga mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-545-14-4-20 od 11.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-545-15-4-20 od 11.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2063-15-4-20 od 11.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-14-4-20 od 11.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-2063-11-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-545-13-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-545-12-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-2063-14-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-2063-13-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-2063-12-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  01-545-16-4/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-12-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-18-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-17-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-16-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-15-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-2064-13-4-20 od 09.11.2020. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 6).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 8).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (LOT 3).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji se provodi u skladu sa Aneksom II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih usluga preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


JAVNI POZIV ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH (RESTORANSKIH) USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 3, 4 i 5 – „GLAS SRPSKI TRGOVINA“ AD Banja Luka

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 1 i 2 – „NOVO – TEKS“ d.o.o. Banja Luka

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten dozimetara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji se provodi u skladu sa Aneksom II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-7740-15-3/18 od 25.03.2020. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka medicinskih sredstava za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKCRS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 5, 7 i 28).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 8, 10 i 29).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-19-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-17-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-15-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-14-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-18-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-16-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-18-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-1-16-4/19 od 25.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-2-17-4/19 od 24.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-2-12-4/19 od 24.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-2-14-4/19 od 24.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS br: 01-9352-2-11-4/19 od 24.02.2020. godine.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih roba, kao i utvrđivanja manjkova roba u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za kardiohirurgiju.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih), kao i utvrđivanja manjkova radova u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za ambulante za specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure, operativne jednodnevne procedure, te njegu i terapiju bolesnika kroz dnevnu bolnicu.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Ponovljeni poziv za dostavljanje ponuda broj: 01-10213-8/19 za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi pružanja usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u UKC-u RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude broj: 01-13421-4/19 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju (Lot 1).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda broj: 01-10213-3/19 za pružanje usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude i tehničku specifikaciju broj: 01-9776-4/19 radi dougovaranja dodatnog mjesečnog održavanja liftova (proizvođač “Otis”).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za LOT 2).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude broj: 01-9938-4/19 radi dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude broj: 01-8447-4/19 radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude broj: 01-8415-4/19 za dougovaranje izvođenja dodatnih usluga dezinsekcije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude i tehničku specifikaciju broj: 01- 8542-4/19 radi dougovaranja dodatnih usluga popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Škoda Superb T97-J-548).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude i tehničku specifikaciju broj: 01-5915-4/19 radi dougovaranja dodatnih usluga popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 10 – Hljeb, tjestenina i proizvodi od brašna. – Br. 01-4983-4/19 od 09.04.2019. godine

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih radova (viškova i nepredviđenih) kao i utvrđivanje manjkova radova na rekonstrukciji grijanja Klinike za psihijatriju.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi nabavke usluga iz Aneksa II dio B radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 6, 11, 15, 21, 22, 27 i 31).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 2, 8, 24, 25, 28, 29 i 30).
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi pružanja usluga neophodnih za prethodne i periodične ljekarske preglede radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (Lot 3 i Lot 4).
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja izvođenja dodatnih radova na sanaciji vrelovodnog kotla broj 18167 u kotlarnici Paprikovac.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – za dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za dougovaranje dodatnih vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku mikrobiologiju (Lot 10, 11 i 13).
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


JAVNI POZIV ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH (RESTORANSKIH) USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-15183-4/18 od 29.10.2018. godine radi dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za izvođenje potkoljenih PTA procedura u Zavodu za kliničku radiologiju.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude – Dougovaranje dodatnih isporuka roba sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe UKC-a RS.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude ponude radi dodatne isporuke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe UKC-a RS.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (Lot 5).
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih radova na sanaciji vrelovodnog kotla broj 18167 u kotlarnici Paprikovac.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi doougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku mikrobiologiju.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dougovaranje dodatnih usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dougovaranje dodatnih usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi periodičnog ljekarskog pregleda za radnike koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju.
Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-5277-4/18 od 25.04.2018. godine za dougovaranje dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra RS do 09.08.2018. godine putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci (čl. 23 ZJN).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda  za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za aparate Stellaris Anterior, Stellaris PS i Millenium proizvođača »BAUSCH&LOMB« i ostalog potrošnog materijala 23 G koji se upotrebljava u vitreoretinalnim procedurama u Klinici za očne bolesti (lot 1).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva, tvrdih vještačkih intraokularnih sočiva za fiksaciju irisa i plave boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti (lot 1).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka radi nabavke reagensa i materijala za aparate Cobas proizvođača Roche Diagnostics (lot 9).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe UKC RS.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi pružanja usluga davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten dozimetara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-624-3-4/18 od 26.01.2018. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-624-1-4/18 radi dougovaranja produženja roka trajanja osnovnog ugovora radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka reagensa za koagulaciju za aparat BCS za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (Lot 148).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-345-4/18 od 16.01.2018. godine

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 3).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kohezivnog viskoelastika za potrebe Klinike za očne bolesti.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke tvrdih intraokularnih sočiva, intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju očnu komoru, viskoelastika i BSS-a za potrebe Klinike za očne bolesti (lot 2 i lot 7).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke vještačkih intraokularnih sočiva i potrošnog materijala za operacije katarakte za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 11).

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dougovaranja dodatnih roba radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa: Reagensima, testovima i ostalim materijalom za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju ( Lot 277 )

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke SPECIFIČNIH HIRURŠKIH KONACA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 12, 13, 14, 15 i 16)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dougovaranja dodatnih usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe UKC-a RS

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Obavjestenje o izmjeni tehnicke specifikacije-Pruzanje usluga prenocista za potrebe UKC RS

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dodatne isporuke roba- Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju (Lot 2)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi nabavke usluge pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude  za dougovaranje dodatnih usluga radi preuzimanja i tretmana infektivnog medicinskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih usluga održavanja liftova proizvođača “OTIS” Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda radi oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 1 – Nabavka vještačkih mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih usluga radi servisiranja RTG aparata Superix 1000 Ei Niš za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke radiofarmaceutika 18F-FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT gama kameru za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde do 10.05.2017.god.

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 11 i lot 12)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude dobavljaču „Farmavita” d.o.o. Vogošća radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (reagensi za aparat Cobas proizvođača Roche Diagnostics)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-1860-3/17 od 16.02.2017. godine

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude dobavljaču „UNIQA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo radi dougovaranja dodatnih dodatnih usluga radi osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude dobavljaču „Đaković” d.o.o. Banja Luka radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (Reagensi i materijal za aparat Unicap)

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude radi dougovaranja manjkova i viškova radova na dovršetku objekta južnog krila CMB-a Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih usluga radi preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe UKC RS br: 01-16641-3/16 od 10.01.2017. godine

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama radi  pružanje usluga davanja na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe UKC RS

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka gotovih podloga, testova i seruma za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka reagenasa i materijala za aparate Siemens RP

Dokument možete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih radova (viškova) kao i utvrđivanje manjkova radova na rekonstrukciji hidrantske i sanitarne vodovodne mreže na lokaciji Klinike za psihijatriju do 14.10.2016.god.

Dokument možete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje usluga neophhodnih za periodične ljekarske preglede za radnike koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske br: 01-11978-5/16

Dokument možete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama radi za pružanje usluge testiranja radnika na marker hepatitisa B-HbS-antigen za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-12782-3/16 radi dougovaranja dodatnih usluga radi iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do 30.01.2017. godine

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama radi sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama radi za pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Ponovljeni poziv za dostavljanje ponuda radi nabavke usluga neophodnih za kontinuirano održavanje tekućih poslova (angažovanje sudskog vještaka koji će izvršiti stručno vještačenje o tome da li su radovi na tankovima i instalacijama u Zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde u Južnom krilu izvedeni u skladu sa projektovanom dokumentacijom)

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke mekih intraokularnih akrilatnih sočiva Lot 4 (stavke 4.1 i 4.2)

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora radi nabavke potrošnog medicinskog materijala

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje usluga neophodnih za kontinuirano održavanje tekućih poslova (angažovanje sudskog vještaka koji će izvršiti stručno vještačenje)

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC RS

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom (lot 1 i lot 2)

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dogovaranje dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do 25.09.2016.god. ili do okončanja nove procedure nabavke

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponude za dogovaranje dodatnih usluga radi iznajmljivanja i održavanja Servera HP ProLiant DL 585 G5 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama radi davanja na koristenje i mjesecno ocitavanje licnih i prsten-dozimetara za potrebe Univerzitetskog klinickog centra Republike Srpske

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavu ponuda

Dokument mozete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavu ponuda

Dokument mozete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavu ponuda

Dokument mozete preuzetipdf ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje špediterskih usluga iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .


Poziv za dostavljanje ponuda radi nabavke usluga iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama radi sanitarnog pregleda radnika JZU Univerzitetske bolnice Klinicki centar Banja Luka.

Dokument mozete preuzetipdf ovdje .